Thursday, June 3, 2010

నే నే మెరిఁగి సేసేనో నీకుఁ దిరువారాధన

నాదరామక్రియ
నే నే మెరిఁగి సేసేనో నీకుఁ దిరువారాధన
అవి మున్నిటి బ్రహ్మరుద్రాదులు సేయఁగలేరు IIపల్లవిII

అనుగునీరూప మింతంత నెరిఁగి సేసేనో
వునికై నీ వొక్కచోనే వుండే దెరిఁగి సేసేనో
తనిసి నీకు నొక్క మంత్రమనెరిఁగి సేసేనో
కనరాని నీ మహిమే కడయెరిఁగి సేసేనో . iiనేనేii

మరిగి నీకు నొక్కనామమనెరిఁగి సేసేనో
అరసి యించుకేకాలమనెరిఁగి సేసేనో
నిరతి నీ కేమి లేవని యెరిఁగి సేసేనో
బెరసి నన్నుఁ గొంత మెప్పించ నెరిఁగి సేసేనో. iiనేనేii

తెలిసి నీకు నొక్కమూర్తియనెఱిఁగి సేసేనో
అలమిననీమాయఁ గొంత నెరిఁగి సేసేనో
అలమేల్మంగకుఁ బతియగు శ్రీ వేంకటేశుఁడ
వొలిసి నీ కపమింప నొక్క టెరిఁగి సేసేనో. iiనేనేii 2-373

Tuesday, June 1, 2010

సతులాల చూడరే శ్రావణ బహుళాష్టమి


సాళంగనాట
సతులాల చూడరే శ్రావణ బహుళాష్టమి
గతలాయ నడురేయిఁ గలిగె శ్రీకృష్ణుఁడు iiపల్లవిii

పుట్టేయపుడే చతుర్భుజాలు శంఖు చక్రాలు
యెట్టు ధరియించెనే యీ కృష్ణుఁడు
అట్టె కిరీటము నాభరణాలు ధరించి
యెట్ట నెదుట నున్నాఁ డీ కృష్ణుఁడు. iiసతుii

వచ్చి బ్రహ్మయు రుద్రుఁడు వాకిట నుతించఁగాను
యిచ్చగించి వినుచున్నాఁ డీ కృష్ణుఁడు
ముచ్చటాడీ దేవకితో ముంచి వసుదేవునితో
హెచ్చిన మహిమలతో యీ కృష్ణుఁడు. iiసతుii

కొద దీర మరి నందగోపునకు యశోదకు
ఇదిగో తా బిడ్డఁడాయ నీకృష్ణుఁడు
అదన శ్రీ వేంకటేశుఁడై యలమేల్మంగఁగూడి
యెదుటనే నిలుచున్నాఁ డీకృష్ణుఁడు. iiసతుii 14-453

Monday, March 15, 2010

రాముఁడు లోకాభిరాముఁ డందరికి రక్షకుఁ డీతనిఁ దెలిసి కొలువరో

నాట
రాముఁడు లోకాభిరాముఁ డందరికి రక్షకుఁ డీతనిఁ దెలిసి కొలువరో
కామితఫలదుఁడు చరాచరములకుఁ గర్తయైన సర్వేశ్వరుఁడితఁడు   II పల్లవిII

తలఁప దశరథతనయుఁడట తానె తారకబ్రహ్మమట
వెలయ మానుషపు వేషమట వెగటుగ హరువిల్లు విరిచెనట
అలరఁగ తానొక రాజట పాదాన నహల్యశాపము మాన్చెనట
సొలవక దైవికమానుషలీలలు చూపుచు మెరసీఁ జూఁడరో యితఁడు . II రాముII 

జగతి వసిష్ఠునిశిష్యుఁడట జటాయువుకు మోక్ష మిచ్చెనట
అగచరులే తనసేనలట అంబుధి కొండలఁ గట్టెనట
మగువకొరకుఁగానట కమలాసను మనుమనిఁ రావణుఁ జంపెనట
తగ లౌకికి వైదికములునొక్కట తానొనరించీఁ జూడరో యితఁడు .        II రాముII

వెస నమరుల వరమడిగెనట విభీషణపట్టము గట్టెనట
యెసగ నయోధ్యకు నేలికట యింద్రాదులకుఁ గొలువిచ్చెనట
పొసగ శ్రీవేంకటగిరి నివాసమట భువనము లుదరంబున ధరించెనట
సుసరపుసూక్ష్మాధికములు తనందుఁ జూపుచునున్నాఁడు చూడరో యితఁడు. II రాముII  4-277

Friday, March 12, 2010

దినము ద్వాదశి నేఁడు తీర్థదివసము నీకు

     Get this widget |     Track details  |         eSnips Social DNA   


శ్రీరాగం
దినము ద్వాదశి నేఁడు తీర్థదివసము నీకు
జనకుఁడ అన్నమాచార్యుఁ డ విచ్చేయవే     IIపల్లవిII

అనంత గరుడ ముఖ్యులైన సూరిజనులతో
ఘననారదాది భాగవతులతో
దనుజ మర్దనుఁడైన దైవశిఖామణి తోడ
వెనుకొని యారగించ విచ్చేయవే.              IIదినముII

వైకుంఠాన నుండి యాళువారల లోపల నుండి
లోకపు నిత్య ముక్తులలోన నుండి
శ్రీకాంతతోడ నున్న శ్రీ వేంకటేశుఁ గూడి
యీకడ నారగించ నింటికి విచ్చేయవే.        IIదినముII   

సంకీర్తనముతోడ సనకాదులెల్లఁ బాడ
పొంకపు శ్రీ వేంకటాద్రి భూమినుండి
లంకె శ్రీ వేంకటగిరి లక్ష్మీవిభుఁడు నీవు-
నంకెల మాయింటివిందు లారగించవే.        IIదినముII      2-151
Thursday, August 13, 2009

శ్రావణబహుళాష్టమి సవరేత్రికాడను శ్రీవిభుఁడుదయించెఁ జెలులాల వినరే

మాళవశ్రీ
శ్రావణబహుళాష్టమి సవరేత్రికాడను
శ్రీవిభుఁడుదయించెఁ జెలులాల వినరే. IIపల్లవిII


అసురుల శిక్షించ నమరుల రక్షించ

వసుధభారమెల్లా నివారింపను

వసుదేవునికిని దేవకీదేవికిని

అసదృశమగు కృష్ణుఁ డవతారమందెను. IIశ్రావణII


గోపికలమన్నించ గొల్లలనెల్లాఁ గావఁగ

దాపై మునులనెల్లా దయసేయను

దీపించ నందునికి దేవియైనయశోదకు

యేపున సుతుఁడై కృష్ణుఁడిన్నిటాఁ బెరిగెను IIశ్రావణII


పాండవుల మనుపఁగ పదారువేలఁ బెండ్లాడఁగ

నిండి శ్రీవేంకటాద్రిపై నిలుచుండఁగా

అండ నలమేల్మంగ నక్కునఁ గాఁగిలించఁగ

దండియైయుండఁ గృష్ణుఁడు తగ నుతికెక్కెను. IIశ్రావణII ౪-౨౮౭